Umowa z NFZ na opiekę koordynowaną krok po kroku


Aby rozpocząć realizację usług w ramach opieki koordynowanej, należy podpisać aneks do umowy z NFZ
Aby rozpocząć realizację usług w ramach opieki koordynowanej, należy podpisać aneks do umowy z NFZ

Na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę wypełniając wniosek o zawarcie umowy z NFZ w ramach opieki koordynowanej?

Kliknij tutaj, aby pobrać raport “Opieka koordynowana w POZ”. Dowiedz się, jak wdrożyć OK w Twojej placówce

Opieka koordynowana

Wymagania dotyczące składania wniosków o zawarcie umowy będą zależne od statusu, jaki posiada podmiot leczniczy. W przypadku:

 • świadczeniodawców, mających podpisaną umowę na realizację świadczeń zdrowotnych w POZ, będzie to wniosek o rozszerzenie już zawartej umowy o realizację świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej w POZ;
 • podmiotu, który przystępuje po raz pierwszy do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w POZ, będzie to wniosek o zawarcie umowy na podstawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

W obu przypadkach realizacja świadczeń zdrowotnych w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej w POZ jest dobrowolna i jest decyzją świadczeniodawcy.

Świadczeniodawcy posiadający umowę, ubiegający się o jej rozszerzenie o zakres świadczeń: świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej, powinni podjąć następujące działania:

A) zaktualizować na portalu świadczeniodawcy/SZOI informacje odnoszące się do potencjału wymaganego do realizacji nowego zakresu świadczeń, a dotyczące:

 • wykazu personelu medycznego, który będzie realizował świadczenia w jednostkach organizacyjnych świadczeniodawcy, np. dietetyk, czy lekarz specjalista (np. kardiolog itp.);
 • wykazu średniotygodniowego harmonogramu pracy personelu medycznego;
 • wykazu lekarzy specjalistów, którzy będą konsultować pacjentów przewlekle chorych, działających w formie odrębnego podmiotu leczniczego poza miejscem udzielania świadczeń wnioskodawcy, np. praktyka lekarska, czy inny podmiot leczniczy (tzw. podwykonawcy);
 • sprzętu niezbędnego do realizacji nowych świadczeń.

B) pobrać z portalu Funduszu aplikację do przygotowania wniosków zgodnie z pobranym ze strony OW NFZ lub przeglądarki postępowań (kliknij tutaj) zapytaniem ofertowym;

C) wypełnić wniosek, który powinien zawierać informacje w zakresie:

 • danych identyfikujących wnioskującego,
 • przedmiotu umowy, którego dotyczy wniosek,
 • wykazu podwykonawców realizujących wyłącznie świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej,
 • wykazu wszystkich miejsc udzielania świadczeń,
 • wykazu personelu,
 • wykazu sprzętu zawierającego uszczegółowienie w cechach dodatkowych, np. dla USG – opcja Dopplera,
 • wykazu sprzętu mającego zastosowanie w nowym zakresie, np. USG, Holter RR.

Podmioty lecznicze wnioskujące o zawarcie umowy na podstawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna powinny podjąć następujące działania:

A) uzyskać dostęp do portalu świadczeniodawcy/portalu SZOI w zależności od oddziału wojewódzkiego na terenie, którego mają być realizowane świadczenia gwarantowane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W celu uzyskania dostępu do portalu należy złożyć odpowiedni wniosek zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronach internetowych poszczególnych oddziałów;

B) w portalu świadczeniodawcy/SZOI przekazać aktualne o informacje dotyczące podmiotu i jego działalności, tj.:

 • miejsc udzielania świadczeń,
 • danych personelu mającego udzielać świadczenia,
 • wykazu posiadanego przez wnioskodawcę sprzętu do realizacji umowy.

W przypadku podmiotów leczniczych należy pamiętać, aby dla miejsca udzielania świadczeń wskazać właściwe kody komórek organizacyjnych, zgodnie z posiadanym wpisem do RPWDL (dotyczy kodów resortowy stanowiących część VII oraz VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych).

C) pobrać z portalu Funduszu aplikację do przygotowania wniosków zgodnie z zapytaniem ofertowym, pobranym ze strony OW NFZ lub przeglądarki postępowań (kliknij tutaj);

D) utworzyć wniosek – formularz wnioskującego powinien zawierać informacje w zakresie:

 • danych identyfikujących wnioskującego,
 • przedmiotu umowy, którego dotyczy wniosek,
 • wykazu podwykonawców realizujących wyłącznie świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej,
 • wykazu wszystkich miejsc udzielania świadczeń,
 • wykazu personelu,
 • wykazu sprzętu zawierającego uszczegółowienie w cechach dodatkowych, np. dla USG – opcja Dopplera,
 • wykazu sprzętu mającego zastosowanie w nowym zakresie, np. USG, Holter RR.

Niezbędne jest też dołączenie do wniosku dokumentów formalno-prawnych w formie oświadczeń oraz dodatkowych dokumentów, tj. potwierdzających posiadane kwalifikacje przez lekarza specjalistę i dietetyka oraz umowy z podwykonawcami, określonych w §79 zarządzenia.

Spełnienie opisanych wymogów warunkuje przyjęcie do rozpatrzenia przez OW NFZ wniosków zgodnie z właściwościami.

Jakie elementy decydują o przyjęciu wniosku?

Decyzja o realizacji świadczeń zdrowotnych w opiece koordynowanej w ramach budżetu powierzonego w POZ jest oparta o warunki danego podmiotu leczniczego. Należą do nich:

A)  spełnienie określonych zarządzeniem wymagań formalno-prawnych;

B)  pozyskanie do współpracy pracowników medycznych, realizujących zadania opieki koordynowanej:

 • lekarzy specjalistów wybranych specjalności z określonych grup dziedzinowych,
 • dietetyka,
 • koordynatora realizacji świadczeń;

C) pozyskanie dodatkowego sprzętu;

D) uzyskanie możliwości realizacji rozszerzonej diagnostyki;

E) ustalenie nowych zasad organizacyjnych i funkcjonalnych w podmiocie leczniczym dotyczących sposobu realizacji świadczeń opieki koordynowanej:

 • zmiana dostosowawcza harmonogramu udzielania świadczeń,
 • ewentualne dostosowanie pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia,
 • zmiany w regulaminie organizacyjnym placówki odzwierciedlające zaistniałe ustalenia i zmiany,
 • wdrożenie szkoleń dla pracowników podmiotu leczniczego.

Czytaj także: Opieka koordynowana to szansa dla POZ – wywiad z dr n. med. Agnieszką Mastalerz-Migas