Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w ochronie zdrowia


Minister zdrowia Adam Niedzielski zmienił pełnomocnika do spraw informatyzacji.
Minister zdrowia Adam Niedzielski zmienił pełnomocnika do spraw informatyzacji.

Minister zdrowia Adam Niedzielski po raz kolejny zapowiedział ustawę o jakości. Jedną z dróg do polepszenia jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów miał być system no fault – czyli zwolnienie z kar za część przewinień i problemów, by medycy nie bali się ich zgłaszać. Za tym rozwiązaniem jest nowy Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Łukasz Jankowski. Wydarzenia na rynku zdrowia podsumowuje Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl.

Pracownicy sektora ochrony zdrowia

Ciekawa batalia nastąpiła między Agencją Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji a Pracodawcami RP, czyli reprezentatywną organizacją pracodawców zasiadającą m.in. w Radzie Dialogu Społecznego. A poszło o pensje w placówkach medycznych. Agencja rozpoczęła proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W opinii Pracodawców RP, Agencja nie ma podstawy prawnej żądać tego typu danych. Część placówek odmówiło udzielania informacji. Z jednej strony byłyby one przydatne dla MZ, a z drugiej warto wspomnieć, że przedstawicielom MZ zdarzało się wykorzystywać takie dane w polityce. Umowy z NFZ mają zarówno placówki publiczne jak i prywatne. Zdaniem wielu, żądanie informacji o płacach wykracza znacząco poza dane niezbędne do monitorowania kosztów udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Diagności laboratoryjni wciąż czekają na nową ustawę, która ma uregulować m.in. kształcenie i warunki pracy. Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej trafił do konsultacji w 2021 r. i wygląda na to, że wreszcie w maju lub czerwcu zajmie się nim rząd. Wprowadza on m.in. płatny urlop na doskonalenie zawodowe.

W maju Ministerstwo Zdrowia ogłosiło też, że po raz pierwszy przekaże pieniądze na szkolenia diagnostów laboratoryjnych. Blisko 25 milionów złotych ma być wydanych na podniesienie kompetencji zawodowych około 17 tysięcy diagnostów. Szkolenia dotyczące OVID-19, a także innych chorób zakaźnych, mają się odbywać w latach 2022-2023.

Polska ma mieć medyczny zespół szybkiego reagowania. Senat przyjął ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Ma to być grupa złożona z 60 specjalistów medycznych i innych niezbędnych do prowadzenia akcji ratunkowej oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium Polski. Zespół ma zapewniać natychmiastową i niezbędną pomoc osobom w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia poza granicami naszego kraju.

Leki i wyroby medyczne

Przychodnie specjalistyczne będą mogły robić pełne zakupy w hurtowniach farmaceutycznych, ale przede wszystkim stomatolodzy zakupią znieczulenie. MZ wycofało się ze zmian, które miały ograniczyć możliwość zakupu leków w hurtowniach. I znowelizowało swoje rozporządzenie jeszcze zanim weszło ono w życie. Gdyby tego nie zrobiono, to przychodnie albo straciłyby możliwość zakupów w hurtowniach, albo musiały otworzyć apteki. Zgodnie z przepisami, jakie miały wejść w życie od 21 maja, ale zostały zmienione, podmioty nieposiadające w swoich strukturach apteki bądź działu farmacji, np. przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej miały mieć możliwość zakupu w hurtowniach wyłącznie szczepionek, produktów wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych i produktów leczniczych z wykazu określonego przez resort zdrowia, a stosowanych w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym. 

26 maja weszła w życie nowa ustawa o wyrobach medycznych, która m.in. reguluje zasady ich promocji i reklamy. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku. Ale nie tylko – wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. W Sejmie przez wiele tygodni trwała batalia o złagodzenie części zapisów, zwłaszcza w zakresie kar i MZ przychyliło się do części wniosków. Usunięto też zapisy, które dodałyby wiele pracy pracownikom medycznym w zakresie spisywania kodów różnych produktów.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) będzie mógł zażądać informacji o wyrobach medycznych od instytucji zdrowia publicznego i podmiotów, które je stosują bądź nimi obracają. Ma to dotyczyć również wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie. Nowa ustawa wprowadzi obowiązek przekazywania deklaracji zgodności, instrukcji użytkowania oraz oznakowań i materiałów promocyjnych wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu w Polsce. Zgodnie z Ustawą, od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe zasady reklamowania wyrobów medycznych. Jest to ważne, bo dotyczy zarówno dużych firm międzynarodowych jak i tych małych, jednoosobowych.

Z kolei w zakresie reklam leków zmiany dopiero są szykowane. Ma się zmienić treść reklam w mediach. Zamiast jednej formułki dotyczącej bezpieczeństwa, mają być trzy różne. Obecne – jak przyznano – nie działają i potencjalni nabywcy nie zwracają na nie uwagi.

Kadry

Na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia został powołany dr Marcin Martyniak. Nowy wiceminister wcześniej był szefem gabinetu politycznego Adama Niedzielskiego. Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Zastąpił częściowo Sławomira Gadomskiego, który przeszedł na stanowisko wiceszefa Agencji Badań Medycznych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zmienił pełnomocnika do spraw informatyzacji. Został nim Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w MZ. Węcławik zastępuje na tym stanowisku byłą wiceminister zdrowia, a obecnie dyrektor generalną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i także pełnomocniczkę ministra zdrowia ds. koordynacji obsługi cyfrowej działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczenie epidemii COVID-19 – Annę Goławską obecnie Nałęcz.

Nie zmienił się zarząd Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowych Producentów Leków. Rada Nadzorcza Związku przedłużyła na kolejne dwa lata mandat obecnego zarządu. Prezesem pozostaje Krzysztof Kopeć, a funkcje wiceprezesów sprawować będą niezmiennie Katarzyna Dubno, Barbara Misiewicz-Jagielak i Grzegorz Rychwalski.

Wybrano także nowy zarząd Porozumienia Rezydentów. Przewodniczącym ponownie został Mateusz Szulca, a wiceprzewodniczącymi: Agata Dynkiewicz i Sebastian Goncerz.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał Radę Organizacji Pacjentów. Nowo powołany organ zajmie się konsultowaniem projektów legislacyjnych. ROP jest pierwszym w historii gremium w Ministerstwie Zdrowia, które tworzą reprezentanci organizacji pacjentów. Przewodniczącym Rady został ksiądz Arkadiusz Nowak, szef Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zasłużony szczególnie w kwestii sytuacji pacjentów z HIV, a wiceprzewodniczącą Magdalena Kołodziej z MY Pacjenci. Inna rada pacjentów, w której skład wchodzi więcej organizacji, także te punktujące działania MZ, działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Raporty

Firma badawcza SW Research opublikowała najnowszy ranking społecznie poważanych przez Polaków zawodów. Na drugim miejscu, po strażakach, znaleźli się ratownicy medyczni (80 proc.), następni są lekarze (72 proc.) i pielęgniarki (70 proc.). W porównaniu do wyników z poprzedniego roku, zawód pielęgniarki stracił 4 pkt proc., a lekarza zyskał 2 pkt.

Lekarze i pielęgniarki są na czele najbardziej poważanych zawodów
Lekarze i pielęgniarki są na czele najbardziej poważanych zawodów