Dotacje na sprzęt i IT dla POZ. Wnioski tylko do 31 marca


Dotacje na oprogramowanie i sprzęt dla placówek POZ.

Chodzi o dotacje w ramach programu “Wdrożenie e-usług w placówkach POZ”. Duże placówki mogą otrzymać do 159 tys. zł na sprzęt i oprogramowanie, a do tego nie jest wymagany wkład własny.

Wyłonione w ramach naboru placówki POZ otrzymają wsparcie pieniężne w postaci grantu na:

  • zakup lub rozbudowę systemu teleinformatycznego placówki POZ,
  • zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej,
  • zgodnie z zakresem określonym w Modelu referencyjnym.

Maksymalna kwota Grantu to 159 tys. zł. Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Grantobiorcy po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia muszą zapewniać:

  • integrację z systemem e-zdrowia,
  • komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności określonych w Modelu referencyjnym, np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca, który:

  • na dzień składania Wniosku udziela w każdej wskazanej we Wniosku Placówce POZ świadczeń gwarantowanych w rodzaju POZ w zakresie co najmniej „świadczenia lekarza POZ”, na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • na dzień składania Wniosku posiada certyfikat dostępowy do P1 (wniosek o uzyskanie certyfikatu dostępny jest na portalu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl);
  • wskaże we Wniosku Placówkę POZ, która na dzień 31.12.2021 r. posiadała co najmniej 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru (tę Placówkę POZ należy wskazać jako pierwszą we Wniosku – tylko ta Placówka POZ będzie oceniana wg niniejszego kryterium);
  • wskaże we Wniosku Placówki POZ, które nie raportują do systemu e-zdrowia ZM lub nie przekazują indeksów EDM do systemu e-zdrowia (przekazywanie e-recept i e-skierowań nie stanowi przekazywania indeksów EDM).

Jeżeli Placówka POZ raportowała ZM, ale wraz ze zdarzeniami nie przekazywała indeksów EDM wówczas kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Jako EDM należy traktować Elektroniczną Dokumentację Medyczną wytworzoną w Placówce POZ i przechowywaną w repozytorium EDM tej Placówki POZ.

Formularz Wniosku w zakresie danych podmiotu i placówek, wypełnia się automatycznie po wprowadzeniu nr REGON. Według listy z 28 lutego, grant otrzymało już 106 placówek.

Informacje o grancie oraz link do Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia (POPI), gdzie można złożyć wniosek