Czy studia MBA w ochronie zdrowia się opłacają?


Dyplom MBA to prestiż i często przepustka do kariery. Ale nie jest łatwo go zdobyć
Dyplom MBA to prestiż i często przepustka do kariery. Ale nie jest łatwo go zdobyć (źródło: SGH-WUM)

Rośnie liczba dyrektorów podmiotów leczniczych z dyplomem MBA. Aby jednak go uzyskać, trzeba poświęcić wiele czasu i pieniędzy. Przykładowo, koszt udziału w V edycji Programu SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia to 37 000 zł. Co zyskują absolwenci? Rozmawiamy z Arturem Białoszewskim, Kierownikiem Programu Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jakie konkretne umiejętności zdobywają studenci programów Executive MBA w ochronie zdrowia, których nie można znaleźć na innych kursach albo w literaturze fachowej?

Doskonalenie zawodowe jest dziś jedynym kierunkiem dla osób, które chcą wzmacniać swoją pozycję na rynku pracy i nie zatrzymywać się w rozwoju kariery. Czas pandemii, a później sytuacja w Ukrainie pokazały, iż umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian może przeorientować postrzeganie zagrożenia wywołanego kryzysem w szansę na szybkie udoskonalenia, których wcześniej nie mogliśmy wdrożyć, jak i otwarcie wielu nowych nisz rynkowych.

Niezwykle ważny jest dostęp do aktualnej wiedzy i bogatego doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność menedżerską w różnych obszarach systemu zdrowia i nie tylko. Najlepsze studia MBA umożliwiają kontakt i wymianę doświadczeń z osobami zajmującymi wiodące kierownicze stanowiska zarówno w największych grupach biznesowych działających w sektorze zdrowia jak i instytucjach kreujących politykę zdrowotną. To właśnie od tych liderów słuchacze czerpią najlepsze wzorce umożliwiające im dalszy rozwój i inspirujące do dalszego działania.

Trzeba przy tym rozróżnić studia MBA od studiów Executive MBA (EMBA). Te pierwsze są skierowane zarówno do osób rozpoczynających karierę jak i doświadczonych menedżerów. Natomiast Executive MBA, skierowane są zawsze do osób posiadających już doświadczenie menedżerskie na poziomie wykonawczym i skupiają się na wymianie doświadczeń oraz doskonaleniu już posiadanych umiejętności i wiedzy, a nie uczeniu ich od podstaw.

Studia EMBA rozwijają zaawansowane i wielostronne umiejętności zarządcze użyteczne na wszystkich stanowiskach. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów koncentrują się na przywództwie, myśleniu analitycznym i strategicznym, komunikacji i kreatywności. Są to kluczowe czynniki niezbędne do odniesienia sukcesu w każdej branży i na każdym stanowisku.

Wyróżnikiem studiów MBA jest możliwość nawiązania relacji biznesowych jak i koleżeńskich użytecznych na dalszych etapach kariery – zarówno z innymi uczestnikami, jak i z wykładowcami. Networking nie bez powodu wskazywany jest jako jeden z podstawowych powodów rozpoczęcia tych studiów. W chwili obecnej, na trzech programach SGH-WUM EMBA studiuje ponad 100 menedżerów reprezentujących wszystkie obszary sektora ochrony zdrowia, od szpitali publicznych przez firmy farmaceutyczne, administrację rządową i samorządową, po reprezentantów branży IT i mediów.

Trzeba podkreślić, iż ochrona zdrowia to nie tylko podmioty lecznicze. To również znacząca grupa innych interesariuszy – właściciele i udziałowcy tych jednostek, producenci leków i sprzętu medycznego, instytucje regulacyjne, organizacje zawodowe, kancelarie prawne czy media. Połączenie kompetencji ludzi pracujących w różnych obszarach tego sektora pozwala na poszerzenie spojrzenia i analizę problemów z różnych stron, czego nie uzyska się uczestnicząc tylko w konferencjach i szkoleniach branżowych.

Dyplom EMBA to prestiżowe potwierdzenie kompetencji menedżerskich, jednak to także spora inwestycja. Proszę wymienić kilka argumentów za rozpoczęciem studiów?

Posiadanie dyplomu EMBA uczelni akredytowanej przez międzynarodowe instytucje, takie jak AMBA czy EQUIS, znacznie umacnia pozycję na rynku pracy. Akredytowany dyplom jest uznawany przez międzynarodowe korporacje działające w kraju, jak i na terenie całego świata, jako poświadczenie najwyższych umiejętności menedżerskich osoby się nim legitymującej.

Jak pokazują liczne badania, absolwenci studiów EMBA zarabiają więcej i szybciej znajdują pracę w porównaniu z innymi menedżerami. EMBA uważane są za najbardziej prestiżowe studia podyplomowe, a ich absolwenci cieszą się dużym szacunkiem w środowisku biznesowym.

Trzeba jednak podkreślić, iż tak jak w każdej innej sferze, sam dyplom nie jest gwarantem awansu czy rozwoju zawodowego. Właściwie realizowane studia EMBA wpływają na sposób myślenia, są swoistą kuźnią talentów, które – po dwóch intensywnych latach studiów spędzonych na warsztatach, zajęciach praktycznych i wykładach – wiedzą, jak wykorzystywać pojawiające się szanse i przekuwać je w sukces uszyty na własną miarę.

Zdobycie wartościowego dyplomu EMBA nie jest projektem bezkosztowym z punktu widzenia organizacji życia. Słuchacze są zobowiązani do regularnego uczęszczania na zajęcia, realizacji projektów, prowadzenia dyskusji i projektów w grupach i oczywiście samokształcenia. Muszą być zdyscyplinowani, by realizować te zadania na wymaganym poziomie. Konieczność pogodzenia studiów z życiem zawodowym i prywatnym wpływa również na poprawę sposobu zarządzania czasem. Obserwując naszych słuchaczy i absolwentów mogę powiedzieć, że jest to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu, nie przeszkadza istotnie w realizacji kariery zawodowej, a procentuje nie tylko samymi relacjami biznesowymi, ale przyjaźniami utrzymującymi się jeszcze wiele lat po studiach.

Program studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia
Program studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia (źródło: SGH-WUM)

Czy można pogodzić tak intensywne studia z pracą?

Oczywiście jest to możliwe, co udowodniło już ponad 150 menedżerów uczestniczących w naszym Programie jak i w wielu innych oferowanych na rynku! Na SGH-WUM EMBA jesteśmy świadomi, jak duża odpowiedzialność zawodowa spoczywa na osobach w nich uczestniczących. Równocześnie zdajemy sobie sprawę z wartości, jaką jest życie prywatne, rodzina i zachowanie tzw. work-life balance. Dlatego zajęcia naszego programu odbywają się w systemie „piątek popołudniu-wieczór + sobota rano-popołudniu”, co daje możliwość regeneracji jak i nie obciąża znacznie relacji prywatnych.

Szpitale wdrażają EDM, do praktyki wchodzą rozwiązania oparte na AI. Czy również przygotowujecie menedżerów do transformacji cyfrowej placówek ochrony zdrowia?

Transformacja ochrony zdrowia to nie tylko rozwój technologii cyfrowych. Na temat należy spojrzeć szerzej – przez pryzmat innowacji, zarówno tych klinicznych jak i organizacyjnych.

Umiejętność dostrzegania szans na nowe, innowacyjne rozwiązania tam, gdzie inni widzą zagrożenia, to cecha genialnych menedżerów. Co ważne, można ją w sobie wykształcić i tego też uczymy na studiach. Pokazując historie zakończone sukcesem, ale i porażką, wskazujemy, co warunkuje umiejętność innowacyjnego postrzegania zdrowia i problemów związanych ze zdrowiem.

Udział wykładowców zajmujących się aktualnymi aspektami w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie w tym technologiami medycznymi, wdrażaniem innowacji czy też badaniami klinicznymi pozwala słuchaczom weryfikować niemal w trybie rzeczywistym to, czego uczą się na studiach. W warunkach „laboratoryjnych”, prowadzeni przez wykładowcę specjalizującego się w danym temacie weryfikują, czy potrafią w innowacyjny sposób odnieść się do problemu, który znają z pierwszych stron gazet.

Przedmiot realizowany u nas w Programie „Innowacje w ochronie zdrowia” dotyka całego cyklu życia innowacji. Od ich wypracowania, przez proces wdrożenia po dalsze rozpowszechnienie. Każde z tych zadań wiąże się z odrębnymi ryzykami, które powodują chociażby to, iż rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji ciągle nie są normą w opiece zdrowotnej.

Kim jest statystyczny student?

Jest to menedżer dysponujący już doświadczeniem na poziomie całej organizacji czy też doświadczeniem projektowym, którego ścieżka zawodowa związana jest z ochroną zdrowia lub planujący przekierowanie swojej aktywności zawodowej w ten obszar. Co ważne, w wielu obszarach ochrony zdrowia (min. na oddziałach szpitalnych) struktura organizacyjna jest niezwykle spłaszczona, dlatego skupiamy się na rzeczywistym doświadczeniu, a nie tylko pełnieniu funkcji formalnie przez naszych kandydatów.

Wśród uczestników są osoby zajmujące stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych i innych jednostkach działających w ochronie zdrowia, personel medyczny pełniący funkcje kierownicze w tym ordynatorskie, pracownicy administracji publicznej, zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym, właściciele podmiotów leczniczych, pracownicy firm farmaceutycznych i producenci sprzętu medycznego, właściciele i menedżerowie innych przedsiębiorstw medycznych, prawnicy zajmujący się regulacjami w ochronie zdrowia oraz inwestorzy i grupy kapitałowe.

Co istotne, w ramach studiów słuchacze z różnym doświadczeniem zawodowym pracują wspólnie w zespołach, co pozwala na wzajemną inspirację. Widzimy zaletę takiego podejścia, bo pozwala ono na znaczne poszerzenie sposobu postrzegania case-study, który niekiedy na danym stanowisku lub w danym sektorze wydaje się być prosty i oczywisty, natomiast postawienie go pod dyskusję w zróżnicowanym zespole prowadzi do zupełnie nowych, nieoczywistych rozwiązań.

Nowa ustawa o szpitalnictwie – nad którą prace na razie zostały zawieszone – zakłada, że dyrektor/kierownik szpitala będzie musiał posiadać dyplom MBA albo zdać egzamin państwowy. Czy jesteście gotowi na zwiększony nabór w najbliższym czasie, jeżeli ustawa wejdzie w takim kształcie?

To jest ciekawe zagadnienie. Otóż w studiach MBA czy też EMBA powinny uczestniczyć osoby, które chcą się rozwijać z własnej woli, a nie są do tego zmuszone stanem prawnym. Ta swego rodzaju „furtka” mająca na celu zwalniać wybrane osoby z obowiązku egzaminu dyrektorskiego w ARS powinna być skierowana dla tych najlepszych z najlepszych. Znam wielu niezwykle doświadczonych dyrektorów stawiających pytania, kto i z czego będzie ich przepytywał podczas tych egzaminów. Zrozumiała jest zatem obawa przed zmianami motywująca do podjęcia studiów MBA.

My, jako Program, jesteśmy przygotowani na wykształcenie absolwentów w wymaganym ustawą terminie i w wymaganym formalnie zakresie godzinowym. Należy wspomnieć, iż nasz Program znajdujący się w rodzinie studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest członkiem największego ekosystemu kształcenia menedżerów w kraju. Efektywna realizacja studiów jest możliwa dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zasobom dwóch liderów edukacji w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. V edycja naszych studiów, na którą prowadzona jest obecnie rekrutacja, rozpoczyna kształcenie z końcem września 2022, a zakończy kształcenie w czerwcu 2024, co – jeśli ustawa wejdzie w życie – będzie uprawniało naszych absolwentów do prowadzenia podmiotu szpitalnego.

W semestrze 2021/2022 po raz pierwszy uruchomiono program współfinansowany przez MZ ze środków UE. Jakie wnioski nasuwają się po jego realizacji?

Z dumą możemy powiedzieć, iż jesteśmy pierwszym Programem, któremu zaufało Ministerstwo Zdrowia i do którego skierowało podległe sobie kadry zarządcze na doskonalenie wiedzy i umiejętności. Pod nasze skrzydła trafiło czterdzieści wyjątkowych osób. Praca z tą grupą stanowiła niezwykłe wyzwanie, ale i przyjemność dla wszystkich wykładowców, ponieważ oprócz typowo zarządczych kompetencji chcieliśmy rozwijać również te, które są potrzebne pracownikom organów regulacyjnych i w sektorze publicznym. W trakcie realizacji programu przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot audyt wykazał, iż uczestnicy są praktycznie w pełni usatysfakcjonowani realizowanym programem.

Nasi słuchacze właśnie kończą pracę nad swoimi projektami dyplomowymi, które są zwieńczeniem całego procesu studiów i po analizie zgłoszonych tematów widzimy, jak ambitne zadania przed sobą postawili. Ogromnie nas cieszy, że postrzegają siebie samych jako kreatorów zmiany w sektorze ochrony zdrowia i bardzo liczymy, że wiele z wypracowanych, dobrych rozwiązań przekuje się w skutecznie wdrożone projekty zmian systemowych.

Wiedza o rynku ochrony zdrowia i medycynie zmienia się dynamicznie. Czy tytuł MBA w ochronie zdrowia wystarczy, aby dobrze zarządzać podmiotem medycznym również za 5 czy 10 lat?

Wyróżnikiem specjalistycznych programów EMBA jest możliwość dokładnego poznania specyficznej branży, która jest kształtowana przez wiele czynników i podlegająca dynamicznym zmianom. To też odróżnia absolwenta „ogólnych” studiów MBA od tych branżowych, których wartością jest właśnie znajomość szczegółów funkcjonowania często nieoczywistego systemu. Należy zauważyć, że studia te różnią się znacznie od klasycznych studiów podyplomowych. W przypadku tych drugich celem jest przede wszystkim rozwój aktualnej wiedzy na temat tego „jak jest”. Studia MBA czy EMBA mają natomiast za zadanie „wyposażyć” menedżera w wszechstronne umiejętności i świadomość ich znaczenia w branży ochrony zdrowia. Kompetencje takie jak przywództwo, umiejętność zarządzania kryzysowego czy identyfikacji innowacji są na tyle uniwersalne, że pozwolą odnaleźć się zarówno w obliczu różnorodnych wyzwań – zarówno tych dzisiejszych jak i przyszłych, a relacje i przyjaźnie zawarte na studiach zostaną na jeszcze na długie lata stanowiąc tę unikalną wartość, która stanowi o sile tego typu studiów.

Pobierz bezpłatnie nowe wydanie OSOZ Polska z wywiadami z liderami e-zdrowia >