Centralna e-Rejestracja odroczona. Na razie pilotaż


Pilotaż Centralnej e-Rejestracji rusza w czerwcu lub lipcu
Pilotaż Centralnej e-Rejestracji rusza w czerwcu lub lipcu

Centralna e-Rejestracja nie będzie obowiązkowa od czerwca 2024 r. – jak planowało Ministerstwo Zdrowia – ale kwietnia 2025 r. W czerwcu albo lipcu ruszy za to dobrowolny pilotaż.

Przesunięcie wdrożenia Centralnej e-Rejestracji (CeR) zapowiedział 22 maja Wiceminister Zdrowia Wojciech Konieczny podczas posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu RP. Tego samego dnia ukazało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych.

Pilotaż składa się z dwóch etapów:

 • przygotowania i realizacji (od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 marca 2025 r.);
 • ewaluacji (1 stycznia 2025 r. – 30 czerwca 2025 r.)

Pilotaż Centralnej e-Rejestracji

Pilotażem zostaną zostaną objęte świadczenia w zakresie:

 • kardiologii,
 • profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie etapu podstawowego,
 • profilaktyki raka piersi w zakresie etapu podstawowego.

Dlaczego właśnie te świadczenia? Jak uzasadnia MZ, są one “priorytetowe dla polityki zdrowotnej ze względu na charakter i wagę świadczeń a także ze względu możliwości weryfikacji procesu zapisywania na terminy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej”.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, celem pilotażu jest przetestowanie takich funkcji jak m.in.:

 • możliwość dokonywania przez świadczeniobiorcę centralnych zgłoszeń;
 • mechanizm przydzielania świadczeniobiorcy terminów udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie centralnego wykazu oczekujących;
 • udostępnianie przez realizatorów programu pilotażowego Centrum e-Zdrowia harmonogramów przyjęć oraz danych o terminach udzielania świadczenia.

Centralna e-Rejestracja będzie miała zastosowanie do pacjentów:

 • zgłaszających się na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej po raz pierwszy (zgłoszenie stanowi podstawę do przydzielenia świadczeniobiorcy dostępnego terminu udzielenia takiego świadczenia u wybranego realizatora programu pilotażowego albo umieszczenia tego świadczeniobiorcy w centralnym wykazie oczekujących, jeżeli przydzielenie terminu udzielenia takiego świadczenia nie jest możliwe w terminie co najmniej 40 dni od dnia dokonania tego zgłoszenia przez świadczeniobiorcę,
 • zgłaszających się na wykonanie badań,
 • kontynuujących leczenie.

Warunki przystąpienia do pilotażu CeR

Wymagania dla świadczeniodawców, którzy chcą wziąć udział w pilotażu Centralnej e-Rejestracji:

 • posiadanie umowy z NFZ na okres obejmujący co najmniej czas trwania programu pilotażowego, umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem,
 • posiadanie oprogramowania umożliwiającego obsługę skierowań w postaci elektronicznej oraz spełniającego wymogi techniczne dotyczące CeR, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (opcjonalnie: posiadanie możliwości korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl).

Realizatorzy programu pilotażowego będą wybierani przez Narodowy Fundusz Zdrowia w otwartym naborze na podstawie kolejności zgłoszeń.