Cel CeZ: do 2027 roku 99% placówek raportuje ZM do P1


Strategia Centrum e-Zdrowia
Strategia Centrum e-Zdrowia

Centrum e-Zdrowia opublikowało końcową wersję strategii na lata 2023–2027. Choć zawiera dużo ogólnych deklaracji, można też w niej znaleźć kilka konkretów i nowych projektów. Przykładowo, cel 99% placówek sprawozdających zdarzenia medyczne do systemu e-zdrowia czy przejście na ICD-11.

– Strategia Centrum e-Zdrowia określa długofalowe cele i pokazuje, jak instytucja zamierza je zrealizować. Pomoże jej wykorzystywać swoje mocne strony, pracować nad słabymi, optymalizować działania i rozwijać się. W efekcie przełoży się to na tworzenie jeszcze lepszych e-usług, odpowiadających potrzebom wszystkich interesariuszy: pacjentów, podmiotów leczniczych i farmaceutycznych, dostawców oprogramowania medycznego oraz organów administracji publicznej – pisze o dokumencie CeZ.

Wiele miejsca poświęcono wewnętrznej organizacji Centrum: misji, wizji, wartościom jak otwartość na nowe potrzeby interesariuszy, innowacyjność, współpraca z wszystkimi podmiotami rynku, ciągłe doskonalenie.

Do tego opisano, jakie obszary obejmują rozwiązania tworzone przez CeZ: promocja zdrowia i profilaktyka; diagnostyka, leczenia i rehabilitacja; kształcenie kadr medycznych; nadzór epidemiologiczny; zarządzanie produktami leczniczymi i kreowanie polityki lekowej; prowadzenie badań i monitoringu.

13 celów CeZ w nowej odsłonie

Największą część dokumentu zajmuje opis 4 obszarów strategicznych. Wczytując się w nie dokładnie, można natrafić na ciekawe plany Centrum na kolejne 5 lat. Oto najważniejsze z nich:

A) Perspektywa interesariuszy

 • Wzmocnienie współpracy w oparciu o dialog z interesariuszami: warsztaty dla różnych grup, w tym m.in. UserKon-y dla lekarzy (pierwsza edycja odbyła się w styczniu), projectathonów i „godzin dla dostawców”; możliwość zgłoszenia przez organizacje pacjentów pomysłu na nowe e-rozwiązanie lub funkcjonalność itd.
 • Wdrażanie nowych e-usług w obszarze ochrony zdrowia. Tutaj pojawia się lista konkretnych projektów zaplanowanych na kolejne lata: system e-Krew (centralny system gospodarowania zasobami krwi i jej składnikami); system e-Transplant z zastosowaniem innowacyjnych algorytmów dla usprawnienia przebiegu procesów związanych z medycyną transplantacyjną; system e-Hemofilia (monitorowanie i nadzorowanie stosowania produktów leczniczych wydawanych w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne); system dla chorób rzadkich (monitorowanie zachorowalności i leczenia chorób rzadkich).
 • Stworzenie systemu do gromadzenia i analizowania danych genetycznych, które w powiązaniu z danymi z systemu e-zdrowie (P1) umożliwią prowadzenie analiz celem wdrożenia działań zmierzających do optymalizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego pacjenta. CeZ chce też zbudować centralne repozytorium danych dla wybranych podmiotów leczniczych.
 • Rozwój Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, portalu pacjent.gov.pl, aplikacji IKP, centralnej e-rejestracji, usługi teleporad i rozszerzenie zakresu dokumentów w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).
 • Wsparcie procesu podejmowania decyzji w oparciu o dane e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji i rozwiązań z dziedziny Big Data. Planowane jest stworzenie Rejestru Produktów Specjalnych, zgodnie z potrzebą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, organiczenie zdarzeń nieporządanych, poprawa interoperacyjności danych.
 • Utworzenie Centrum kompetencji e-zdrowia, które umożliwi podnoszenie umiejętności cyfrowych pracowników ochrony zdrowia i pacjentów. W planach jest realizacja projektu dotyczącego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji studentów ostatnich lat studiów wyższych medycznych.

CeZ chce też udzielać wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa m.in. poprzez zespół ds. reagowania na incydenty, a także uczestniczyć w międzynarodowym projekcie dotyczącym budowy Europejskiej tożsamości cyfrowej (The EU Digital Identity Wallet). Mieszkańcy i przedsiębiorstwa w Unii będą mogli w ten sposób weryfikować swoją tożsamość lub potwierdzić niektóre informacje osobowe. Planowane jest Wdrożenie Zintegrowanego Modelu Analitycznego oraz udział w projektach transgranicznych inicjowanych przez Komisję Europejską.

B) Perspektywa procesów wewnętrznych

 • Zwiększenie poziomu dojrzałości procesowej, projektowej oraz portfolio
 • Transformacja cyfrowa procesów wewnętrznych
 • Dialog wewnętrzny

W tym obszarze opisano zwiększanie dojrzałości prowadzenia projektów przez Centrum e-Zdrowia, tworzenie raportów, wydawanie cyklicznego newslettera czy wewnętrzne szkolenia.

C) Perspektywa rozwoju

 • Wzmocnienie obszaru cyberbezpieczeństwa. CeZ planuje m.in. program wzmocnienia cyberbezpieczeństwa dla sektora ochrony zdrowia.
 • Budowa spójnej architektury e-zdrowia. Architektura dla kluczowych usług e-zdrowia ma być oparta na chmurze danych.
 • Standaryzacja usług e-zdrowia. Od stycznia 2023 r. Polska jest (ponownie) członkiem organizacji SNOMED International. Podstawą rozwoju semantyki będzie terminologia SNOMED CT. W planach jest także przejście z ICD-10 na ICD-11. CeZ chce nadal rozwijać Polskią Implementację Krajową HL7 CDA.
 • Zwiększenie poziomu jakości świadczenia usług.

D) Perspektywa zasobów

 • Rozwój oraz dywersyfikacja kluczowych kompetencji. Powstanie m.in. Akademia AI, aby wdrażać rozwiązania sztucznej inteligencji w polskim systemie zdrowia. CeZ chce mocniej współpracować z jednostkami naukowymi.
 • Wzrost atrakcyjności Centrum e-Zdrowia jako pracodawcy.

Kiedy, co i ile?

CeZ zrezygnowało w swojej strategii z kalendarza działań, umieszczając wszystkie nowe i te kontynuowane plany oraz działania w perspektywie 5-letniej. Kilka szczegółów pojawia się jednak w rozdziale opisującym mierniki sukcesu.

I tak dowiadujemy się, że do 2027 ma powstać 15 nowych e-usług w mojeIKP, co roku odbywać się będzie 12 spotkań z dostawcami rozwiązań IT. UserKonów, czyli warsztatów z użytkownikami będzie razem 5 (jedno rocznie).

Zaskakująco, dla aplikacji mojeIKP przyjęto jedynie cel „wzrostu” z obecnych 16,4 mln kont IKP i 3,5 mln zainstalowanych aplikacji, nie określając docelowego poziomu.

CeZ chce zrealizować łącznie 832 szkolenia, co nie jest wiele zakładając, że do grudnia 2022 roku przeprowadzono ich już łącznie 532. Zaplanowano 150 szkoleń dla kadry zarządzającej placówek medycznych. Możemy się też spodziewać 20 kampanii informacyjnych, 6 newsletterów na rok. 50 podmiotów otrzyma wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa sektorowego, a czas reakcji na cyberzagrożenie ma spaść z 2 godzin do poniżej 60 minut.

Z końcem 2022 roku, 60% z placówek raportowało ZM do P1. Do końca 2027 roku ma być ich 99%
Z końcem 2022 roku, 60% z placówek raportowało ZM do P1. Do końca 2027 roku ma być ich 99%

I jeden z najambitniejszych planów: odsetek placówek, które raportują zdarzenia medyczne do P1 ma wzrosnąć do 99% w 2027 roku.

Już raczej z ciekawostek: CeZ chce też zmniejszyć odsetek odejść swoich pracowników (19% obecnie) i „dażyć do zrównoważenia zasobów ludzkich w organizacji” – w tej chwili na stanowiskach menedżerskich jest tylko 14% kobiet. Ma też wzrosnąć zatrudnienie z obecnych 352 osób. Możemy się spodziewać min. 96 postów rocznie na platformie LinkedIn.

Aby pobrać strategię Centrum e-Zdrowia, kliknij tutaj.

Czytaj także: Sztuczna inteligencja podpowie lekarzom poziom refundacji